Regulamin

§ I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.kompbest.pl, który prowadzony jest przez firmę Informatyczna Obsługa i Kursy Rafał Wasyluk z siedzibą przy ulicy Poniatowskiego 70 w Nowogardzie. NIP: 856-157-79-71, REGON: 321148151

2. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

 

5. Ceny podane w placówkach sklepów i Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 

6. Przez Nabywce należy rozumieć osobę nabywającą towary w www.kompbest.pl, będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 ind. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

7. Sprzedawca wyłącza niniejszym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarcza (przedsiębiorców).

8. Sprzedawca zastrzega, że Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.


9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.


§ II. Składanie zamówień

1 Serwis
www.kompbest.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

2 Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do
www.kompbest.pl. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

a. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
c. koszty transportu
d. sposób płatności


3 Serwis
www.kompbest.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.


4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji.
Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

 

 

§ III. Dostawa

 

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.kompbest.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia u Sprzedawcy oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

 

3. Do okresu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy), jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.

 

4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firm kurierskich.

5. Towar domyślnie wysyłany jest na adres podany przez Nabywcę w formularzu danych osobowych. Prawidłowe dostarczenie przesyłki znacznie ułatwi podanie numeru telefonu kontaktowego przez Nabywcę. Do prawidłowego odbioru przesyłki wymagana jest obecność pod adresem dostawy osoby do tego upoważnionej dysponującej dokumentem tożsamości - składającego zamówienie, bądź działającej w jej imieniu.

 

6. Odbiór osobisty w punkcie wskazanym pod adresem w § 1 jest możliwy przy złożeniu zamówienia za 500 zł brutto


§ IV. Koszty dostawy

1. Koszty dostawy są automatycznie doliczane w podsumowaniu formularza zamówienia w zależności od formy realizacji zamówienia. Informacje dotyczące kosztu dostawy towarów podane są w zakładce „Zasady Dostawy” w Sklepie.


§ V. Sposób płatności

1. Serwis www.kompbest.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
- płatność w sklepie przy odbiorze towaru
- przelewem na konto

2. W przypadku wybrania formy płatności polegającej na opłaceniu przyjętego Zamówienia przed jego dostarczeniem należy zapłacić za nie w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu.


§ VI. Zwrot towaru

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dotyczy to wyłącznie klientów indywidualnych.

 

2.Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej. Należy w nim wskazać numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny produktu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

 

4. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Serwis www.kompbest.pl nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki.

5. Zwrot jest możliwy tylko wtedy gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością).

6. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: KompBest Rafał Wasyluk, ul. Ks. J. Poniatwoskiego 70, 72-200 Nowogard, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

§ VII. Gwarancja i reklamacje


1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię, uregulowaną przepisami ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ustępu 2 w odniesieniu do reklamacji składanej przez Przedsiębiorcę.

 

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

 

3. Reklamację dotyczącą wady towaru należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@kompbest.pl lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 1 niniejszego regulaminu.

 

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument jest obowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 1 niniejszego regulaminu. Sprzedawca zaleca, aby przed wysłaniem towaru Konsument skontaktował się z nim.

 

5. Ponadto Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć: wskazanie Konsumenta (imię oraz nazwisko), zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady, żądanie reklamacyjne (wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady) l

 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia i powiadomi Klienta o dalszym toku postępowania, w szczególności w przypadku odmowy uznania reklamacji.

 

7.W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci koszty nabycia reklamowanego Produktu (koszt produktu oraz koszt najtańszej dostawy oferowanej w sklepie internetowym), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

8. Każde zalecenie Sprzedawcy, które pojawia się w niniejszym regulaminie ma jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Kupującego z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Kupującego, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.


 
Infolinia:
+48 665 396 972
 
 
Pracownik sklepu internetowego:
Zapisz się na biuletyn informacyjny
Dopisz
 
Wypisz się
 

 

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone